Štátny príspevok pre mladých pri hypotekárnom úvere

Štátny príspevok pre mladých pri hypotekárnom úvere

Viete,že ak uvažujete o hypotekárnom úvere, či a za akých podmienok máte nárok na štátny príspevok pre mladých?

Žiadatelia o hypotekárny úver vo veku od 18 do 35 rokov majú, pri splnení stanovených podmienok, možnosť požiadať o čerpania úveru so zníženou úrokovou sadzbou.

Ak sú mladými poberateľmi hypotekárneho úveru manželia, musí požiadavku veku spĺňať každá z týchto osôb. Štátnym príspevkom pre mladých sa rozumie percento, o ktoré štát znižuje výšku úrokovej sadzby určenú v zmluve o hypotekárnom úvere. Štátny príspevok pre mladých sa určuje každoročne zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a v tom roku platí pre všetky zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorené za zákonných podmienok.

Upozornenie: Výška štátneho príspevku sa schvaľuje každoročne. Môže sa teda meniť, zvyšovať, znižovať, prípadne môže byť štátny príspevok nulový. Príspevok sa poskytuje iba na jednu zmluvu o hypotekárnom úvere. Banka je povinná poskytnúť príspevok rovnajúci sa výške príspevku štátu, maximálne však 1%.

Mladému poberateľovi hypotekárneho úveru sa štátny príspevok pre mladých poskytne, ak má mladý poberateľ hypotekárneho úveru ku dňu podania žiadosti o hypotekárny úver priemerný mesačný príjem vypočítaný z príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť o hypotekárny úver, najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny štvrťrok predchádzajúci kalendárnemu štvrťroku, ktorý predchádza kalendárnemu štvrťroku, v ktorom bola podaná žiadosť o hypotekárny úver.

  • Od  1.4.2011  do 30.6.2011 platí príjmová hranica 2 194,40€ pre manželov (ide o 2,6 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospdárstve za 4. štrvťrok 2010) a 1 097,20 € pre jednotlivých žiadateľov (ide o 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za 4. štvrťrok 2010). 

Upozornenie: Ak Váš príjem tento rok vzrástol, neznamená to, že nemôžete získať štátny príspevok k hypotéke. Rozhodujúci je Váš hrubý príjem za minulý rok, nepresahujúci aktuálne stanovenú hranicu hrubého príjmu.


Na rok 2011 je štátny príspevok vo výške 3% a je poskytovaný nasledovne:

  • zľavu z úrokovej sadzby vo výške 2% poskytne žiadateľovi štát

  • zľavu z úrokovej sadzby vo výške 1% poskytne žiadateľovi banka

  • pre rok 2011 sa štátny príspevok poskytuje najviac do sumy 49 790,88 € (1 500 000 Sk)

Upozornenie: Maximálna výška úveru pre poskytnutie štátneho príspevku neznamená, že Váš úver nemôže byť vyšší.

Ďalšie benefity hypotekárnych úverov so štátnym príspevkom:

 • Možnosť odkladu splátok istiny na 5 rokov.

 • Možnosť realizovať mimoriadne splátky bez poplatku po dobu 5 rokov.

 • Predčasné splatenie hypotéky na konci fixácie úrokovej sadzby bez poplatku (platí pre hypotéky poskytnuté od 1.4.2011)

 • Odklad splátok istiny alebo zníženie mesačnej splátky až na polovicu pri narodení dieťaťa a to na dobu 24 mesiacov (platí pre hypotéky poskytnuté od 1.4.2011).

Upozornenie: Možnosť odkladu splátok istiny je síce lákavá, avšak odporúčame, pokiaľ nie je klient v bezvýchodiskovej situácii, radšej sa odkladu splátky istiny vyhnúť.

Prečo?

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme a poradíme!